Τι είναι οι ΤΟΜΥ;

Είναι οι Ομάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Στελεχώνονται από μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας.
Βασική τους αποστολή θα είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης τους.

Τι κάνουν οι ΤΟΜΥ;

- Διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τη συνέχεια της φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού.
- Παρέχουν ασφαλή, αποτελεσματική, ολιστική και ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας.
- Βασική τους μέριμνα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στον υγιή πληθυσμό, η ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με έμφαση στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως οι εμβολιασμοί, η κατ’ οίκον φροντίδα και άλλες.

Γιατί Ομάδες Υγείας και όχι μεμονωμένοι γιατροί;

Προκειμένου να υπάρξει ολιστική φροντίδα του πληθυσμού απαιτούνται γνώσεις που αφορούν την δημόσια υγεία, το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο, τον οικογενειακό προγραμματισμό κ.ά. Η αποτελεσματική πρωτοβάθμια δε βασίζεται αποκλειστικά στην ιατρική επιστήμη και γι’ αυτό πρέπει να παρέχεται από καλά συντονισμένες ομάδες επαγγελματιών υγείας. Αυτές είναι που θα πρέπει να επιτύχουν μια στενή σχέση με την κοινότητα.

Ποιος είναι ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού που θα τις στελεχώσει;

Οι ΤοΜΥ θα στελεχωθούν από διεπιστημονική ομάδα έως 12 μελών που θα αποτελείται από:

  • Τέσσερις (4) Γενικούς Γιατρούς ή Παθολόγους
  • Ένα (1) Παιδίατρο
  • Δύο (2) Νοσηλευτές/-τριες
  • Δύο (2) Επισκέπτες/-τριες Υγείας
  • Ένα (1) Κοινωνικό/-ή Λειτουργό
  • Δύο (2) Διοικητικούς/-ές Υπαλλήλους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Κωδικοί θέσεων
      από έως
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 201 285
    ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 201 285
    ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 301 385
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   401 485
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   501 585
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   601 685
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   801 885
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   901 985
  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   701 785
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   1001 1085
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ   1101 1185
  ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ   1201 1285

Ποιο είναι το καθεστώς πρόσληψης και η διάρκεια της σύμβασης;

Το προσωπικό που θα στελεχώσει τις ΤΟΜΥ θα υπογράψει σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δύο (2) έτη.

Ποια είναι η διαδικασία της στελέχωσης;

- Μετά την έγκριση από το ΑΣΕΠ, η προκήρυξη των θέσεων για τη στελέχωση των ομάδων «ανεβαίνει» στη διαδικτυακή πλατφόρμα tomy.moh.gov.gr.
- Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
- Από αυτήν προκύπτει η μοριοδότηση του κάθε υποψηφίου.
- Με τη λήξη της προθεσμίας καταρτίζεται πίνακας κατάταξης για όλους τους υποψήφιους ανά θέση. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με βάση τα δηλωθέντα και δεν υπάρχει έλεγχος δικαιολογητικών σε αυτήν την φάση.
- Από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα δηλωθέντα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά στην εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ανήκει η θέση επιλογής τους. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για θέσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές Υγειονομικές Περιφέρειες (πχ. 201,202,239,240,241), τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε κάθε Υ.Πε. ξεχωριστά (πχ. 1η ΥΠε, 3η ΥΠε, 4η ΥΠε).

- ΠΡΟΣΟΧΗ: τα προσόντα/ιδιότητες που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

1. Τρόπος
Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’:ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) συμπληρώνουν και υποβάλλουν αίτηση μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).
Οι οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο

2. Φάκελος Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) στην οποία ανήκει η θέση επιλογής τους.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β’:ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και η τελική υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εσωκλείονται σε φάκελο μεγέθους Α4.

Στη θέση του παραλήπτη αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ: ………………… Υγειονομική Περιφέρεια
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΘΕΜΑ: Αίτηση για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Πίνακες Κατάταξης

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται αυτόματα και δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr) και των Υ.Πε ανά κωδικό θέσης και κατηγορία/ειδικότητα με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτηση.
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται ανά κωδικό θέσης, κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας σε πίνακες κατάταξης με βάση τα υπευθύνως δηλωθέντα στοιχεία του, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, συμπεριλαμβανομένου και του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στην με αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.48427, (ΦΕΚ 2162/τ.Β/23-6-2017) υπουργική απόφαση. Συνεπώς, στην τελική μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη, πέραν των υποχρεωτικών, και όποια άλλα μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα προσόντα, τα οποία ο υποψήφιος διαθέτει και επικαλείται στην υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Αποθηκεύετε συχνά την πρόοδό σας κατά διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Η αποθήκευση δεν οριστικοποιεί τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί.
  • Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, παρακαλείσθε να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτησή σας.
  • Αξιοποιήστε το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη. Οι πιθανότητες επιτυχίας σε θέση εντός της Περιφερειακής Ενότητας μόνιμης κατοικίας είναι αυξημένες.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!