Δημοσιεύονται σταδιακά οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων.


Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την προκήρυξη, έχουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των παρακάτω προσωρινών πινάκων. Εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Προσωρινού Πίνακα Προσληπτέων αποστέλλεται ταχυδρομικά (συστημένη αποστολή) ή προσκομίζεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια εκτύπωση της τελικής εξατομικευμένης φόρμας ένστασης, όπως αυτή θα προκύψει από το σύστημα. Η εκτυπωμένη αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα. Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης αποστολής ή από τον αριθμό Πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης. Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (Υγειονομική Περιφέρεια) και την ένδειξη "Ένσταση για ΤΟΜΥ- Κωδικός θέσης: …..".

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ηλεκτρονική ένσταση πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας (www.tomy.moh.gov.gr) πατώντας στο πεδίο «υποβολή αίτησης» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Τaxisnet. Κατόπιν, πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ένσταση» στα αριστερά της οθόνης.1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ


Η διαδικασία ενστάσεων ξεκινάει την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων και Απορριπτέων για τον παρακάτω κωδικό Θέσης:

226

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 231, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 322, 324, 327, 329, 329, 331, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 832, 910, 912, 915, 917, 918, 921, 922

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

238, 239, 240 (Τρίτο στάδιο - ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας)
236, 336, 436, 536, 636, 736, 237, 337, 437, 537, 637, 737 (Πρώτο στάδιο)

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠαρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων (δεύτερο στάδιο) για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440,538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΤρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

238, 239, 240, 338, 339, 340, 438, 439, 440, 538, 539, 540, 638, 639, 640, 738, 739, 740

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

248, 348, 448, 548, 648, 748

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΔευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

250, 350, 450, 550, 650, 750

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώΠέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

251, 351, 451, 551, 651, 751

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,552,
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 960

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

261, 361, 461, 561, 661, 761,262, 362, 462, 562, 662, 762,263, 363, 463, 563, 663, 763,264, 364, 464, 564, 664, 764,265, 365, 465, 565, 665, 765,
266, 366, 466, 566, 666, 766,267, 367, 467, 567, 667, 767,269, 369, 469, 569, 669, 769,270, 370, 470, 570, 670, 770,271, 371, 471, 571, 671, 771,
272, 372, 472, 572, 672, 772,273, 373, 473, 573, 673, 773,275, 375, 475, 575, 675, 775,277, 377, 477, 577, 677, 777

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων για τους παρακάτω κωδικούς Θέσεων:

278, 279, 280, 281, 282, 285,378, 379, 380, 381, 382, 385,478, 479, 480, 481, 482, 485
578, 579, 580, 581, 582, 585, 678, 679, 680, 681, 682, 685,778, 779, 780, 781, 782, 785

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι εδώ.