ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ γίνονται αποδεκτά ΧΩΡΙΣ επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. Δεν ισχύει η εκ παραδρομής αναφορά στη σελίδα 141 για επικύρωση αυτών.
  • 'Εναρξη Αιτήσεων για την με αρ. πρωτ. Γ.Π. οικ. 17580/19-03-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
    Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59.
  • Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή για την πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)» κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Το πεδίο για την ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ενεργοποιήθηκε και είναι διαθέσιμο μετά την οριστική καταχώρηση αίτησης.

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικών αιτήσεων, για την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με smartphones και tablets! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή ή laptop!».
«Λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή για την πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)» κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να απαντηθούν στο σύνολο τους τα ερωτήματα, παρά μόνο εξετάζονται για θέματα δυσλειτουργίας της πλατφόρμας. Επισημαίνουμε την προσεκτική ανάγνωση της σχετικής προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ γίνονται αποδεκτά ΧΩΡΙΣ επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. Δεν ισχύει η εκ παραδρομής αναφορά στη σελίδα 141 για επικύρωση αυτών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

'Εναρξη Αιτήσεων για την με αρ. πρωτ. Γ.Π. οικ. 17580/19-03-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 17580/19-03-2021 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.
Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας"
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.
Συνέχεια Ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Λειτουργία Τοπικών Ομάδων
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.
Συνέχεια ανάρτησης προσωρινών πινάκων της 17580/19-03-2021 προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας»
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.
Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Προσληπτέων, Κατάταξης, Απορριπτέων και Επιλαχόντων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.