Ποιος είναι ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού της ΤΟΜΥ;
O οικογενειακός γιατρός, εκτός από τη διαχείριση των ασθενών του, φροντίζει για την πρόληψη, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας των ατόμων, για τα οποία είναι υπεύθυνος.
Ο οικογενειακός γιατρός προσφέρει στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών και προληπτικών υπηρεσιών όπως: εκτίμηση παραγόντων κινδύνου, πρώιμη ή προσυμπτωματική ανίχνευση της νόσου, πρόληψη και προαγωγή υγείας, βελτίωση και διατήρηση της στάθμης υγείας του πληθυσμού, θεραπευτική αγωγή, κοινωνική μέριμνα, οικογενειακός προγραμματισμός και μητρότητα.
Ο οικογενειακός γιατρός είναι το πρόσωπο που εμπιστεύονται οι λήπτες υπηρεσιών υγείας, γνωρίζει το ιστορικό και τις ανάγκες τους και είναι ο πλέον αρμόδιος να τους κατευθύνει στην πιο αποτελεσματική, ταχεία και αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών υγείας.
Πώς γίνονται οι προσλήψεις στις ΤΟΜΥ;
Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ με πλήρη διαφάνεια, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αν σε ενδιαφέρει να γίνεις γιατρός σε ΤΟΜΥ, μπορείς να κάνεις την αίτησή σου ηλεκτρονικά .
Οι προσλήψεις γίνονται σε μόνιμες θέσεις;
Οι προσλήψεις γίνονται σε θέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης), διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος" (άρθρο 106, Ν.4461/2017).
Πώς πληρώνονται οι προσληφθέντες;
Οι προσληφθέντες υπογράφουν συμβάσεις εργασίας με τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Τα κονδύλια για τη μισθοδοσία τους έχουν εξασφαλιστεί μέσω συγχρηματοδοτούμενων ενωσιακών προγραμμάτων.