Τι είναι οι ΤΟΜΥ;

Είναι οι Ομάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Στελεχώνονται από μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας.
Βασική τους αποστολή θα είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης τους.

Τι κάνουν οι ΤΟΜΥ;

- Διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τη συνέχεια της φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού.
- Παρέχουν ασφαλή, αποτελεσματική, ολιστική και ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας.
- Βασική τους μέριμνα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στον υγιή πληθυσμό, η ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με έμφαση στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως οι εμβολιασμοί, η κατ’ οίκον φροντίδα και άλλες.

Γιατί Ομάδες Υγείας και όχι μεμονωμένοι γιατροί;

Προκειμένου να υπάρξει ολιστική φροντίδα του πληθυσμού απαιτούνται γνώσεις που αφορούν την δημόσια υγεία, το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο, τον οικογενειακό προγραμματισμό κ.ά. Η αποτελεσματική πρωτοβάθμια δε βασίζεται αποκλειστικά στην ιατρική επιστήμη και γι’ αυτό πρέπει να παρέχεται από καλά συντονισμένες ομάδες επαγγελματιών υγείας. Αυτές είναι που θα πρέπει να επιτύχουν μια στενή σχέση με την κοινότητα.

Ποιος είναι ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού που θα τις στελεχώσει;

Οι ΤοΜΥ θα στελεχωθούν από διεπιστημονική ομάδα έως 12 μελών που θα αποτελείται από:

  • Τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας
  • Έναν (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής
  • Δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
  • Δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας
  • Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών)
  • Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Κωδικοί θέσεων
      από έως
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 201 285
    ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 201 285
    ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 301 377
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   401 473
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   501 577
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   601 674
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   701 782
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   801 873
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   901 977
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   1001 1074
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ   1101 1173
  ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ   1201 1274

Ποιο είναι το καθεστώς πρόσληψης και η διάρκεια της σύμβασης;

Το προσωπικό που θα στελεχώσει τις ΤΟΜΥ θα υπογράψει "σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος" (άρθρο 106, Ν.4461/2017).

Ποια είναι η διαδικασία της στελέχωσης;

- Μετά την έγκριση από το ΑΣΕΠ, η προκήρυξη των θέσεων για τη στελέχωση των ομάδων «ανεβαίνει» στη διαδικτυακή πλατφόρμα tomy.moh.gov.gr.
- Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
- Από αυτήν προκύπτει η μοριοδότηση του κάθε υποψηφίου.
- Με τη λήξη της προθεσμίας καταρτίζεται πίνακας κατάταξης για όλους τους υποψήφιους ανά θέση. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με βάση τα δηλωθέντα και δεν υπάρχει έλεγχος δικαιολογητικών σε αυτήν την φάση.
- Από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν (αποστείλουν) με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, τα απαραίτητα (δηλωθέντα) δικαιολογητικά-πιστοποιητικά στο Υπουργείο Υγείας, υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατάρτισης Πινάκων (ΕΕΔΙΚΑΠΙ).

- ΠΡΟΣΟΧΗ: τα προσόντα/ιδιότητες που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

1. Τρόπος
Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’:ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) συμπληρώνουν και υποβάλλουν αίτηση μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).
Οι οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται ή μοριοδοτούνται πρόσθετα και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα, υποχρεωτικά για κάθε θέση, τετραγωνίδια/πεδία η αίτηση δεν μπορεί να καταχωρηθεί επιτυχώς και παραμένει αποθηκευμένη ως μη υποβληθείσα. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία των πρόσθετων, μη υποχρεωτικών, βαθμολογούμενων προσόντων που διαθέτουν, η αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί επιτυχώς, ωστόσο τα προσόντα που δεν έχουν καταχωρηθεί δεν λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση, έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομιστούν.

2. Φάκελος Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι που έχουν εμπρόθεσμα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας, υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατάρτισης Πινάκων (ΕΕΔΙΚΑΠΙ) .
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β’:ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και η τελική υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εσωκλείονται σε φάκελο μεγέθους Α4.

Στη θέση του παραλήπτη αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας (υπόψη ΕΕΔΙΚΑΠΙ)
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 17-19 Τ.Κ.: 104 33, Αθήνα
ΘΕΜΑ: Αίτηση για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κωδ. Θέσεων):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(Αριθμός Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης):

Αναγράφονται:
- Η κατηγορία, ο κλάδος και/ή η ειδικότητα, πχ «ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής»
- Οι θέσεις επιλογής του υποψηφίου, πχ «202, 205» με σειρά προτίμησης.
- Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης, όπως προκύπτει αυτόματα από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και αναγράφεται στην τελική εξατομικευμένη φόρμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνη δήλωση, πχ «21/0015210»

Ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα στην γραμματεία της ΕΕΔΙΚΑΠΙ.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Αποθηκεύετε συχνά την πρόοδό σας κατά διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Η αποθήκευση δεν οριστικοποιεί τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί.
  • Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, παρακαλείσθε να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτησή σας.
  • Αξιοποιήστε το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη. Οι πιθανότητες επιτυχίας σε θέση εντός της Περιφερειακής Ενότητας μόνιμης κατοικίας είναι αυξημένες.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!